skip to Main Content

Obnova bytového domu: Trieda Hradca Králové 38-39-40
stavebná sústava BaBc Odstránenie systémových porúch vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru a zateplenie obvodového plášťa, obnova interiérov.

Finacovanie:

  • Dotácie z MVaRR SR
  • ŠFRB
  • Vlastné zdroje