skip to Main Content

Naša spoločnosť BYTHOS s. r. o. vznikla v roku 2004 ako pokračovateľ našej činnosti na živnostenské oprávnenie , na základe ktorého sme začali podnikať v oblasti správy bytových domov v roku 1996. Cieľom našej spoločnosti je prinášať našim zákazníkom odbornú , spoľahlivú a slušnú službu v oblasti správy nehnuteľností. Dôkazom nášho úspechu je spokojnosť našich zákazníkov v 100 bytových domoch v ktorých zabezpečujeme aj prevádzku 16 domových tepelných zdrojov.   Je našou  snahou maximálne zefektívniť prevádzku bytových domov našou aktívnou pomocou pri zabezpečovaní financovania   obnovy bytových .

V našej spoločnosti pracujú ľudia s dlhodobými skúsenosťami v oblasti správy domov. Filozofiou  našej spoločnosti je poskytovať stále kvalitnejšie služby  s úzkou spoluprácou s našimi zákazníkmi , stále pracovať na svojej odbornosti, dôvere zákazníka a obojstrannej otvorenosti a úprimnosti pri riešení problémov zákazníka. V súlade so zákonom č.246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov ,obidve konateľky našej spoločnosti absolvovali odborné vzdelávanie správcov bytových domov za účelom zvýšenia odbornosti poskytovaných služieb a získaním licencií sú aj  odborným garantom na vykonávanie tejto činnosti.

Sme spoločnosť registrovaná  v registri Správcov bytových domov , ktorý je  vedený Ministerstvom dopravy a výstavby SR , sme členmi  Združenia bytového hospodárstva na Slovensku , profesionálnym členom Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov a partnerom desiatok bytových domov  ktorým poskytujeme naše služby pri výkone správy domu na základe zmluvy výkone správy domu   a  spoločenstvám vlastníkov bytov zariaďujeme činnosti spojené so správou domu na základe mandátnej zmluvy. Odbornú pomoc poskytujeme aj v prípade rozhodnutia zhromaždenia o zrušení spoločenstva , pri jeho likvidácii ako likvidátor  spoločenstva.

Bude nám cťou  poskytovať naše služby všetkým bytovým domom , ktoré našu spoločnosť požiadajú o spoluprácu.

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS

TECHNICKÁ ČINNOSŤ A PREVÁDZKA DOMU

 

 • ročné technické obhliadky bytového domu za účasti zástupcu vlastníkov , vypracovanie návrhov na  plán opráv,
 •  zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení,
 •  zabezpečenie prevádzky spoločných zariadení domu, deratizáciu, dezinfekciu,  dezinsekciu,
 •  zabezpečenie realizácie drobných opráv,
 •  Zmluvné zabezpečenie 24-hodinovej havarijnej služby ,na požiadanie vlastníkov,
 •  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarna ochrana,
 •  zmluvné zabezpečenie služieb podľa výberu SVB na vlastníkmi požadované služby,
 • vedenie dokumentácie o rekonštrukciách domu a bytov ,
 • každoročné vypracovanie návrhov na plán opráv, na základe obhliadky domu,
 • evidovanie stavov pomerových meradiel vody na výtokoch v bytoch a sledovanie potreby ich overovania v súlade s platnou legislatívou,
 • ponúkame naše bohaté skúsenosti a aktívnu pomoc pri obnove bytového domu a získaní podpôr zo ŠFRB a iných výhodných zdrojov financovania obnovy domu.

 

EKONOMICKÁ A ÚČTOVNÁ ČINNOSŤ

 

 • vedenie  účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve,
 • účtovanie bankových pohybov na bežnom a fondovom účte,
 • vedenie evidencie príjmov a výdavkov,
 • evidovanie a uhrádzanie došlých faktúr a evidovanie  odoslaných za všetky poskytované plnenia,
 • evidovanie predpisu preddavkov a príspevkov a skutočné úhrady jednotlivých vlastníkov,
 • zabezpečenie úhrad a zmien mesačného predpisu preddavkov prostredníctvom sústredeného  inkasa Slovenskej pošty, alebo s vlastníkmi dohodnutým spôsobom,
 • účtovanie  predpísaných a uhradených preddavkov,
 • vystavovanie a zasielanie upomienok za omeškané platby jednotlivým vlastníkom,
 • evidovanie nákladov za jednotlivé  poskytované služby za dom,
 • vypracovanie vyúčtovania skutočných nákladov za poskytované  plnenia a fondu opráv ,údržby a prevádzky za kalendárny rok .

MZDOVÁ A ODVODOVÁ ČINNOSŤ

 

 • vedenie databázy zamestnancov ,
 • zúčtovanie hrubých miezd,
 • zúčtovanie povinných platieb do fondov,
 • zúčtovanie nárokov zamestnanca na dávky nemocenského poistenia,
 • zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,

PRÁVNÁ ČINNOSŤ

 • vymáhanie pohľadávok spôsobom schváleným zhromaždením, vrátane komplexného právneho servisu prostredníctvom zmluvného advokáta spoločnosti na základe plnej moci.

CENA: dohodou