skip to Main Content

Uzatvorenie prevádzky

Správa domov

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu Uznesením vlády SR č.695 z 24.11.2021 a v súlade
s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky ÚVZ SR č. 261/2021 z 24.11.2021, oznamujeme naším
zákazníkom , že prevádzku našej spoločnosti dňom 25.11.2021 u z a t v á r a m e.
Láskavo Vás žiadame, aby ste na vybavenie svojich záležitostí, a na komunikáciu s pracovníkmi našej
spoločnosti, využívali výhradne elektronický alebo telefonický kontakt, alebo svoju požiadavku nám zaslali
poštou, prípadne vhodili do schránky č. 6 umiestnenej vo vestibule sídla našej spoločnosti.

KONTAKTY :
048 414 53 93 | 0915 833 836 | 0910 904 188,
Elektronické požiadavky zasielajte na bythos@bythos.sk