skip to Main Content

Mimoriadne oznámenie!

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

      v súvislosti s Vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky , vedenie našej spoločnosti , v záujme ochrany Vášho zdravia , ako aj zdravia pracovníkov našej spoločnosti, v súvislosti so šírenín koronavírusu (Covid – 19)  , prijalo tieto preventívne opatrenia:

•od 16.marca 2020 do 27.marca 2020 , p o z a s t a v u j e m e   o s o b n é  

v y b a v o v a n i e  k l i e n t o v  a  obchodných partnerov  a  r u š í m e   stránkové dni,

•od 16.marca 2020 do 27.marca 2020 , nebude umožnený vstup do priestorov našej spoločnosti pre našich klientov a obchodných partnerov,

•všetky záležitosti a požiadavky klientov a obchodných partnerov budú riešené a vybavované v ý l u č n e :

– telefonicky na týchto telefónnych číslach: 048/4145393         

                                                                          0915833836

                                                                          0910904188

– e_mailom:                                                     bythos@bythos.sk 

                                                                         technik@bythos.sk

                                                                         predpis@bythos.sk  

– prostredníctvom poštovej zásielky

• v prípade nevyhnutných požiadavky na schválenie záležitostí v domoch , tieto budú riešené prostredníctvom písomného hlasovania ,prostredníctvom zvolených zástupcov vlastníkov alebo predsedov SVB a NP.

• Tieto preventívne opatrenia sa budú operatívne meniť , v súlade s vývojom situácie a v zmysle odporúčaní MZ SR a ostatných štátnych inštitúcií Slovenskej republiky.

Za porozumenie Vám ďakujeme .

v Banskej Bystrici , dňa 15.marca 2020

                                                                          Nadežda Čemová a Milada Kalčevská

                                                                          konateľky spoločnosti BYTHOS s.r.o.